Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Από τον Νοέμβριο 2016 ο Σύλλογος «ΣΥΖΩΗ» συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΜ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» μέσω της Πράξης «ΚΔΗΦ – Συζωή» με Κωδικό ΟΠΣ 5001732.

Τίτλος: ΚΔΗΦ ΣΥΖΩΗ
Δικαιούχος: ΣΥΖΩΗ_ Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες
Προϋπολογισμός: 432.000,00
Ημερομηνία Ένταξης: 26/08/2016
Νομός: Θεσσαλονίκης
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 09B – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση ίσων ευκαιριών
Ειδικός Στόχος: 9iii1 – Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση
Δράση: Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή ημερήσιας φροντίδας ατόμων με διαταραχές όρασης και  πρόσθετες αναπηρίες.