Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης νέων Ωφελουμένων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – Συζωή»  με αριθμό ΟΠΣ 5001732, ύστερα από την Πρόσκληση 229/17-08-2021

 

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης νέων Ωφελουμένων