Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η «ΣΥΖΩΗ», Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ – Συζωή»  με κωδικό ΟΠΣ 5001732, προσκαλεί άτομα με διαταραχές όρασης σε συνδυασμό με πρόσθετες αναπηρίες να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας στο ΚΔΗΦ «Συζωή».

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών: Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021, στις 14:00

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέσα σε φάκελλο στη γραμματεία του ΚΔΗΦ «Συζωή» ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση με τη Γραμματεία της «Συζωής»

Δείτε (και κατεβάστε) αναλυτικά:

Την Πρόσκληση αναλυτικά

Την Αίτηση ωφελουμένων

Την Υπεύθυνη δήλωση