Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης νέων ωφελουμένων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – Συζωή»  με αριθμό ΟΠΣ 5001732, ύστερα από την Πρόσκληση 116/17-05-2021

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Νέων Ωφελουμένων