Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Νέων Ωφελουμένων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – Συζωή»  με αριθμό ΟΠΣ 5001732, ύστερα από την Πρόσκληση 297/22-10-2020

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Νέων Ωφελουμένων